PUBLICATIONS

In reverse chronological order

Key Publications (#: co-first author; *: corresponding author):

2. Zhang, Huijuan; Zhao, Lei; Lu, Xuejing; Peng, Weiwei; Zhang, Libo; Zhang, Zhiguo; Hu, Li; Cao, Jin; Tu, Yiheng*; Multimodal covarying brain patterns mediate genetic and psychological contributions to individual differences in pain sensitivity, Pain, 2023.

Quick Links

©2021 TULAB